Prikaz rezultata str. 1/3
 1. #1

  Zagrebačke Punktacije - The Zagreb Points 1932

  Seljačko-demokratska koalicija za
  Reorganizaciju države na federativnoj osnovi


  ZAGREBAČKE PUNKTACIJE

  Punktacije Seljačko-demokratske koalicije 1932.

  U nastavku rada Odbora Seljačko-demokratske koalicije, nakon svestrane izmjene mišljenja na sastanku 5, 6. i 7. XI 1932. na kojem su učestvovali dr Vladko Maček iz Zagreba, kao predsjednik, dr Dušan Bošković iz Pančeva, dr Mile Budak iz Zagreba, prota Dušan Kecmanović iz Banja Luke, Sava N. Kosanović iz Plaškog, dr Hinko Krizman iz Varaždina, Josip Predavec iz Dugog Sela, dr Juraj Šutej iz Sarajeva, dr Ante Trumbić iz Splita i Većeslav Vilder iz Zagreba, složili smo se potpuno u ovim temeljnim zaključcima:

  1. Stojeći na principu demokracije smatramo narodni suverenitet stožerom svake državne organizacije i narod sam jedinim i isključivim izvorom svakog političkog autoriteta i svake javne vlasti.

  2. Budući da je seljaštvo, kao kolektivni pojam, nosilac naše narodne kulture, ekonomskog života, društvene konstrukcije i moralne vrijednosti, a sačinjava još i ogromnu većinu naroda, stoga seljaštvo ima da bude temelj organizacije našeg sveukupnog života.

  3. Konstatiramo činjenicu, da srbijanska hegemonija, koja se je već od početka nametnula Hrvatskoj i svim našim zemljama s ove strane Drine, Save i Dunava, svojom nesposobnošću i pomoću nasilja i nemoralnih metoda, držeći u ruci svu državnu vlast, djeluje destruktivno uništavajući moralne vrijednosti, sve naše napredne ustanove i tekovine, materijalnu imovinu naroda, pa i njegov duhovni mir. To stanje je postiglo vrhunac pod apsolutističkim režimom od 6. januara 1929. koji je, pojačavši tu hegemoniju sa svim njenim kobnim posljedicama, još dokinuo građanske i političke slobode.

  4. Na temelju ovako teškog iskustva dolazimo do neizbježnog zaključka, da je, vraćajući se na god. 1918. kao ishodnu tačku, prijeka potreba povesti odlučnu i što bolje organizovanu borbu protiv te hegemonije sa ciljem, da se ona otstrani iz svih naših krajeva tako, da se ukloni odovud svaka vlast i upliv te hegemonije sa svim njenim pretstavnicima.

  5. Na toj pretpostavci samo može se pristupiti k novom uređenju državne zajednice, koja, ne upuštajući se u ovom času u detaljno razrađivanje te osnove, imat će za načelnu podlogu misao, da ta zajednica, isključivši prevlast jednoga ili više njenih članova nad ostalima, ima biti jedna asocijacija interesa, osnovana na slobodnoj volji njenih članova, tako da svaki član u svojoj zemlji kao i svi udruženi u zajedničkom sarađivanju u poslovima općeg interesa zajednice, koji će se sporazumno utvrditi, budu mogli osigurati i posebne i skupne interese te zajamčiti napredak i procvat moralnog i materijalnog života srpskog, hrvatskog i naroda slovenačkog. Posebni interesi jezičnih manjina potpuno će se zajamčiti.

  6. Uzimajući ove tačke kao polazni korak svoga sadašnjeg rada, Odbor će na ovom temelju nastaviti svoju daljnju akciju.  (FČ, 318-319; Ljubo Boban, Geneza, značenje i odjek Zagrebačkih punktacija, u knjizi Kontroverze iz povijesti Jugoslavije, I, Zagreb 1987, 34-35)

 2. #2

  The Zagreb Points of 1932

  Peasant-Democratic Coalition for
  The reorganization of the state on a Federal Basis
  Zagreb Points

  Points of Peasant-Democrat coalition 1932

  In continuation of the Committee of the Peasant-Democratic Coalition, after a comprehensive exchange of opinions at the meeting of 5, 6 and 7 XI 1932, with the participation of Dr. Maček from Zagreb, as president, Dr. Dusan Bošković from Pančeva, Dr. Mile Budak, Zagreb, archpriest Dušan Kecmanović from Banja Luka, Sava N. Kosanović from Plaški, Dr. Hinko Krizman from Varaždin, Josip Predavec from Dugo Selo, Dr Juraj Šutej from Sarajevo, Dr Anthony Trumbić from Split and Većeslav Vilder from Zagreb: we agreed in totality on these basic conclusions:

  1. Based on the principle of democracy, we believe national sovereignty of headquarters of each State organization and the people are the sole and exclusive source of all political authority and every public authority.

  2. Since the peasantry, as a collective term, is the holder of our national culture, economic life, social structure and moral values, and still constitutes the overwhelming majority of the people, therefore, the peasantry has to be the foundation of the form of our nation's overall way of life.

  3. We note the fact that Serbian hegemony, which has been imposed, from the start, on Croatia and all of our lands on this side of the Drina, Sava and Danube, through its incompetence and use of violence and immoral methods, holding in its hands all the power of government, are is working in a destructive manner to destroy moral values, all our advanced facilities and achievements, the physical assets of the people, including its spiritual peace. This condition has peaked under the absolutist regime of 6 January 1929, which strengthened the hegemony that with all its disastrous consequences, further suppressing civil and political freedoms.

  4. Based on such a difficult experience we come to an unavoidable conclusion, that is, returning to 1918 as a starting point, with an urgent need for a decisive and better organized struggle against this hegemony with the objective that it eliminated all of our lands, to remove power and influence of that hegemony with all its representatives.

  5. On this assumption we can only join/enter a new form of state management association, which, without entering at this moment into elaboration of detail, will have principled basis for thought, that the association, preventing the predominance of one or more of its members over others, there will be an association of common interest, established at the free will of its members, so that every member in their country, like all united in a joint collaboration in the matters of general interest of the community, which will be agreed upon, will be able to protect-provide-ensure both individual and collective interests, and ensure the progress and flourishing moral and material life of Serbian, Croatian and Slovenian people. Special interests of linguistic minorities will be fully guaranteed.

  6. Taking these points as the initial step of his current work, the Committee will proceed on this basis, to take further action.  (FC, 318-319; Ljubo Boban, Genesis, Meaning and Resonance of the Zagreb Punctation, in the book Controversies in the History of Yugoslavia, Zagreb 1987, 34-35)

 3. #3
  Ivan Popović
  Guest
  Vrlo, vrlo zanimljivo!

 

 

Pravila pisanja poruke

 • Ne možeš otvoriti novu temu
 • Ne možeš ostaviti odgovor
 • Ne možeš stavljati dodatke
 • Ne možeš uređivati svoje postove
 •